ویتامین D3 - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ویتامین D3 - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

ویتامین D3

1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(OH)2D]

ویتامین D3 یا کلسیفرول یک متابولیت فعال از ویتامین D است که طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر نقش مهمی در رابطه با رشد و استحکام استخوان ایفا می کند. اندازگیری ویتامین D3 در موارد زیر اهمیت دارد:

کاربرد :

  • Renal failure
  • Hyperphosphatemia
  • Hypomagnesemia
  • Hypoparathyroidism and Pseudohyperparathyroidism
  • Vitamin D dependent Rickets
  • Granulomatous disease
  • Lymphoma
  • Primary hyperparathyroidism
  • Hypercalcemia

 

تست ویتامین D3 به روش بسیار حساس و اختصاصی Automated chemiluminescence Immunoassay (CLIA) صورت می گیرد.