کادر پزشکان آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  کادر پزشکان آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

کادر پزشکان آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

کادر پزشکان آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

مسئولین و پزشکان بخش پاتولوژی آزمایشگاه

 ردیف نام ونام فامیل نوع مسئولیت تخصص
١ دکتر نازلی صادقی و دکتر رضا رضوی مسئول فنی بخش پاتولوژی پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
٢ دکتر بقائی افسانه  پزشک پاتولوژیست پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال

 

مسئولین و پزشکان بخش کلینیکال آزمایشگاه

ردیف نام و نام فامیل نوع مسئولیت سطح تخصص
۱ دکتر ناهید سخائی
مسئول فنی بخش کلینیکال پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۲ دکتر نازیلا رستگار راد
مسئول فنی بخش کلینیکال پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۳ دکتر مریم عسکرپور  پزشک پاتولوژیست پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۴ دکتر زهرا جهانگیری  پزشک پاتولوژیست پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۵  دکتر ملیحه خدامی
 پزشک پاتولوژیست پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۶ دکتر علیرضا کروریان مسئول کنترل کیفی

مسئول تجهیزات

پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال

 

۷ دکتر محمد گروگان
مسئول تضمین کیفیت

مسئول آموزش

پزشک و متخصص علوم آزمایشگاهی

فوق تخصص ایمونولوژی و پزشکی انتقال خون

Expert of

Quality Management System(QMS)

۸ دکتر سارا فراهانچی  پزشک پاتولوژیست پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۹