کادر پزشکان آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  کادر پزشکان آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

کادر پزشکان آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

کادر پزشکان آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

مسئولین و مدیران فنی بخش پاتولوژی آزمایشگاه

 ردیف نام ونام فامیل نوع مسئولیت تخصص
١ دکتر نازلی صادقی و دکتر رضا رضوی مسئول فنی بخش پاتولوژی پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
٢ دکتر بقائی افسانه مدیر فنی بخش پاتولوژی پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال

 

مسئولین ومدیران فنی بخش کلینیکال آزمایشگاه

ردیف نام و نام فامیل نوع مسئولیت سطح تخصص
۱ دکتر شریعت فرنگیس مسئول فنی بخش کلینیکال

مسئول ایمنی و بهداشت

پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۲ دکتر عسکرپور مریم مسئول فنی بخش کلینیکال پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۳ دکتر خدامی ملیحه مدیر فنی بخش کلینیکال پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۴ دکتر رحمت آبادی کتایون مدیر فنی بخش کلینیکال پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۵ دکتر رستگار راد نازیلا مدیر فنی بخش کلینیکال پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۶ دکتر کروریان علیرضا مسئول کنترل کیفی

مسئول تجهیزات

پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال

 

۷ دکتر گروگان محمد مسئول تضمین کیفیت

مسئول آموزش

پزشک و متخصص علوم آزمایشگاهی

فوق تخصص ایمونولوژی و پزشکی انتقال خون

Expert of

Quality Management System(QMS)

۸ دکتر سارا فراهانچی مدیر فنی بخش کلینیکال پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال
۹ دکتر نازیلا صادقی
مدیر فنی بخش کلینیکال پاتولوژیست آناتومیکال و کلینیکال