کشت خون - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  کشت خون - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

کشت خون

  • محل نمونه گيری توسط پنبه آغشته به بتادين تميز شود.
  • 30 ثانيه تا 1 دقيقه صبر کرده تا خشک شود. سپس با پنبه آغشته به الکل 70% پاک شود. بعد با سرنگ خونگيری انجام شده ( از بزرگسالان حداقل 10 cc و از نوزادان و کودکان 5 cc) و در دو شيشه کشت خون Thio و Broth به ميزان مساوی تقسيم می گردد.
  • قبل از تزريق خون از سرنگ به داخل شيشه ها، درب شيشه ها با الکل 70% تميز و خشک شود. در هر تزريق سر سوزن ها تعويض شوند.
  • شيشه های کشت خون فورا تحويل آزمايشگاه شوند.
  • نمونه خون گرفته شده ترجيحا زمان تب يا لرز بيمار باشد.