◄بررسی ريسک در افراد مصرف کننده دخانيات - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄بررسی ريسک در افراد مصرف کننده دخانيات - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄بررسی ريسک در افراد مصرف کننده دخانيات

برای اين منظور از پروفيل های زير استفاده ميشود:

–         متابوليسم چربيها

–         بررسی کامل هماتولوژيکی خون نظير اندازگيری هموگلوبين ، هماتوکريت ،تعداد گلبولهای سفيد خون و پلاکتها که در مجموع انديکاتور مناسبی برای بررسی ناروان بودن خون (viscosity) بشمار ميروند.

–         اندازگيری برخی تومورمارکرها