◄ديابت حاملگی (Gestational diabetes) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄ديابت حاملگی (Gestational diabetes) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄ديابت حاملگی (Gestational diabetes)

ديابت حاملگی در يک از هر 20مورد و اغلب از هفته 24 حاملگی ظاهر ميشود . اين اختلال متابوليکی ممکن است که مخاطرات زير را برای مادر و کودک بهمراه داشته باشد :

–         افزايش سريع وزن کودک

–         وضع حمل ممکن است بعلت وزن زياد کودک دچار مشگل شود

–         ريسک ديابت برای ابتلاء کودک در سنين نوجوانی افزايش پيدا ميکند

–         تغذيه ناکافی کودک بعلت اختلال جريان خون در جفت

–         ريسک عفونت مجاری ادرار افزايش پيدا ميکند

–         ريسک تولد زود رس افزايش پيدا ميکند

خوشبختانه امروزه ، در صورت تشخيص بموقع ، ديابت حاملگی را ميتوان بخوبی کنترل کرده وجای نگرانی ندارد .

تست را در چه زمانی بايد انجام داد ؟

برای اين منظور ميتوان از تست تحمل گلوکز که معمولا از هفته 24 حاملگی انجام ميشود ، استفاده نمود . بخصوص در موارد زير بايد توجه بيشتری به مسئله ديابت حاملگی نمود :

–         اضافه وزن زياد

–         ديابت در حاملگی های قبلی

–         تولد کودک با اضافه وزن در گذشته

–         وجود ريسک ديابت در فاميل .

برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک معالج خود مراجعه نمائيد .