◄غربالگری سه ماهه نخست حاملگی بدون ريسک برای مادر و کودک - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄غربالگری سه ماهه نخست حاملگی بدون ريسک برای مادر و کودک - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄غربالگری سه ماهه نخست حاملگی بدون ريسک برای مادر و کودک

غربالگری سه ماهه نخست بين هفته های 11 تا 14 حاملگی انجام ميشود . در اين فاصله زمانی فضای شفاف پشت گردن جنين موضع مناسبی جهت تشخيص اختلالات کروموزومی و بيماريهای خاص قلب و ريه ها محسوب ميشود .برای اين منظور پزشک از سونوگرافی NT استفاده ميکند و NT) مخفف  nuchal-translucencyبه معنای فضای شفاف پشت گردن است) ضخامت فضای شفاف پس گردن را نسبت به طول جنين مورد سنجش قرار ميدهد . هرچه ضخامت فضای شفاف بيشتر باشد بهمان ميزان ريسک اختلالات کروموزومی ، نظيرسندرم داون (Down-Syndrom) بالاتر است . سونوگرافی مذبور باضافه 2تست آزمايشگاهی مکمل يعنی اندازکيری هورمون حاملگی (β-HCG) و PAPP-A(pregnancy associated plasma protein A) در يک سيستم محاسباتی علمی آناليز و مورد بررسی قرار ميگيرند .

نتيجه بررسی فوق بيانگر ميزان ريسک است . بعنوان مثال ريسک 1:500 بدين معنی است که از 500 نفر زن حامله هم سن و دارای ميزان ريسک مشابه ، يک جنين دارای ناهنجاری عضو خواهد بود . بعبارت ديگر هرچه عدد محاسبه بزرگتر باشد ، احتمال سالم بودن کودک بالاتر است . روش مذبور ، همانطوريکه اشاره شد ، برای مادر و کودک کاملا بدون خطر است .برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد .