◄نارسائی قلب (Heart insufficiency) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄نارسائی قلب (Heart insufficiency) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄نارسائی قلب (Heart insufficiency)

نارسائی قلب را ميتوان سريعا شناسائی کرد.

از علائم زود هنگام نارسائی قلب ميتوان به کاهش تحمل استرس ، تنگی نفس در رابطه با کار سخت بدنی، تجمع آب در ناحيه مچ پا و روی پاها اشاره کرد . تنگی نفس در جريان کارهای معمول و بدون فشار بدنی و تجمع آب در قسمتهای ديگر بدن در مراحل بعد ظاهر ميشود . قابل توجه است که نارسائی قلب از جمله شايعترين علل پذيرش بيماران سنين بالای 65 سال در بيمارستان است .

وليکن با توجه به امکانات مدرن ميتوان به تشخيص زود هنگام نارسائی قلب دست يافت و از اتلاف وقت جلوگيری نمود . به تازه گی يک ماده پروتئينی کشف شده است که توسط ديواره ماهيچه قلب که تحت فشار غير طبيعی قرار دارد، بداخل خون ترشح ميگردد . وظيفه اين ماده پروتئينی که “NT-pro BNP= brain natriuretic peptide” نام دارد ، کاهش فشار بر ماهيچه قلب است و ميتوان آنرا در يک نمونه از خون بيمار اندازگيری کرد .

مزيت بزرگ اين پارامتر آنست که بسيار زود هنگام و قبل از آنکه بيمار احساس نارسائی قلب داشته باشد ، در غلظتهای بالا در خون ترشح ميشود . اين بدان معنی است که در صورت طبيعی بودن ميزان BNP ميتوان نارسائی فلب را در زمان اندازگيری با احتمال زياد رد کرد .

چنانچه نارسائی قلب زود هنگام تشخيص داده شود ، ميتوان با ايجاد تغيير در وضعيت زندگی و داروهای مختلف از پيشرفت آن جلوگيری کرد .

برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک معالج خود مراجعه نمائيد .