◄پيشگيری از ايجاد لخته خونی در داخل يک رگ (thrombosis) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄پيشگيری از ايجاد لخته خونی در داخل يک رگ (thrombosis) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيشگيری از ايجاد لخته خونی در داخل يک رگ (thrombosis)

ريسک ايجاد لخته خون چه اندازه است؟

تمايل به ايجاد لخته خون ترومبوفيلی (thrombophilia) ناميده ميشود . در صورت وجود فاکتورهای ريسک متعدد و يا گمان بر آن ، لازمست که تستهای پايه خاص به اجراء گذارده شوند . برای اين منظور سيستم انعقاد خون مورد بررسی قرار ميگيرد .

بالا بودن ريسک ترومبوز ممکن است جنبه مادر زادی داشته باشد . وليکن فاکتورهای بسيار ديگری نيز وجود دارند که ايجاد لخته خون در عروق را تسهيل کرده که ميتوانند منجر به آمبولی ريه ، سکته قلبی و سکته مغزی گردند. فاکتور های مذبور بقرار زيرند :

–         استفاده از دخانيات

–         کمبود حرکت

–         بستری بودن بمدت طولانی

–         گچ گرفتن اندام

–         نشستن يا ايستادن بمدت طولانی

–         استفاده از هورمونها بمنظور جلوگيری از حاملگی و يا در سنين يائسگی

–         حاملگی

تمايل به ترومبوز بعلل مادر زادی

در اين رابطه استفاده از روشهای بيولوژی ملکولی جهت تشخيص ژنهای خاص از اهميت زيادی برخوردار است .در صورت شيوع ترومبوز، آمبولی و واريسم در فاميل ، امکان مادرزادی بودن اين بيماری بسيار محتمل است . بعنوان شايعترين علت ترومبوفيلی ژنتيکی ميتوان از factor-V-Leiden-Mutation نامبرد که ريسک انعقاد خون را تا صد بار افزايش ميدهد .بعنوان اولين علامت ميتوان از بيماری سياهرگها ، خستگی و درد در پاها و واريسم نام برد . بمنظور کسب اطلاعات بيشتر و پيشگيری از لخته شدن خون به پزشک معالج خود مراجعه فرمائيد .