◄پيشگيری از سرطان ريه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄پيشگيری از سرطان ريه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيشگيری از سرطان ريه

مطمئنا شما اطلاع داريد که استفاده از دخانيات سبب آسيب قلب وعروق شما شده و دود سيگار در 90 در صد از موارد سرطان ريه دخالت دارد . تغيير در قفسه سينه غالبا در عکسبرداری مشخص ميشود . وليکن عکسبرداری تنها زمانی از طرف پزشک در خواست ميشود که وجود يک ضايعه غير طبيعی در پس علائم بالينی محتمل باشد . در اينگونه موارد ، بفرض تشخيص ضايعه سرطانی ، بايد گفت که متاسفانه برای درمان احتمالا دير است و شانس معالجه قطعی بسيار کم است .

آزمايش خلط سينه شما راهگشا است .

آزمايش خلط سينه يا سيتولوژی خلط (sputum cytology) ميتواند حتی در مراحل اوليه که ضايعه مربوطه در عکسبرداری قفسه سينه قابل مشاهده نيست ، تشخيص سرطان را امکان پذير سازد . ترشحات سينه علاوه بر ماده لزج(mucus ) حامل سلولهای بافت ريه است که پس از رنگ آميزی از جهت سلولهای سرطانی مورد بررسی قرار ميگيرند . برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد .