◄پيشگيری سرطان روده - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی ◄پيشگيری سرطان روده - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيشگيری سرطان روده

برای اين منظور لازمست که از سن 50 سالگی ببعد ساليانه يکبار به انجام تست تشخيص خون پنهان در مدفوع مبادرت ورزيد . بايد توجه داشت که در حال حاضر برای تشخيص خون پنهان در مدفوع از 2 روش مختلف استفاده ميشود. نخست روش غير اختصاصی که از ضريب اطمينان کافی برخوردار نيست وتحت عنوان تست گاياک انجام شده و دوم تست ايمونولوژيکی که در آن فقط هموگلوبين خون انسان تشخيص داده ميشود. در آزمايشگاه مرکزی پاتوبيولوژی تست ايمونولوژيکی مورد استفاده قرار ميگيرد .

يکی ديگر از روشهای تشخيص بيماريهای روده بزرگ روش کولونوسکوپی است که در آن ديواره داخلی رکتوم و کولون مورد بررسی قرار ميگيرد .