◄پيشگيری سرطان روده - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄پيشگيری سرطان روده - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيشگيری سرطان روده

برای اين منظور لازمست که از سن 50 سالگی ببعد ساليانه يکبار به انجام تست تشخيص خون پنهان در مدفوع به روش ایمنولوژیکی و/ یا تست جدید M2-PK stool test مبادرت ورزيد . بايد توجه داشت که در حال حاضر برای تشخيص خون پنهان در مدفوع از 2 روش مختلف استفاده ميشود. نخست روش غير اختصاصی که از ضريب اطمينان کافی برخوردار نيست وتحت عنوان تست گاياک انجام شده و دوم تست ايمونولوژيکی که در آن فقط هموگلوبين خون انسان تشخيص داده مي شود. قابل توجه است که تومورهای بدون خونریزی را نمی توان توسط این تست تشخیص داد.از مزایای تست M2-PK stool test آنست که تومورهای بدون خونریزی قابل تشخیص می باشند.

نتایج مثبت تستهای فوق باید به کمک روش کولونوسکوپی است مورد تایید قرار گیرد.