◄پيشگيری سرطان مثانه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄پيشگيری سرطان مثانه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيشگيری سرطان مثانه

سرطان مثانه ممکن است که سالها وجود داشته و رشد کند، بدون آنکه برای بيمار مسئله ای ايجاد نمايد . ريسک ابتلاء به اين سرطان در افراد استفاده کننده از دخانيات و در برخی از شغل ها که در آن از مواد شيميائی خاص استفاده ميشود نظير : صنف نقاش و لاک ، دباغ ، پتروشيمی ، آسفالت ، رانندگان کاميون ، آتش نشانی ، باطری ساز، آرايشگر، بنا ، جوشکاری( بخصوص جوشکاری پلاستيک) و غيره بالا است . قابل توجه است که مواد شيميائی مذکور از راه ريه ها وارد جريان خون شده و از آنجا به ديواره مثانه انتقال پيدا ميکنند .

آزمايش ادرار

بخصوص چنانچه شما در گروههای شغلی فوق قرار داريد ، پيشنهاد ميشود که جهت آزمايش ادرار به پزشک معالج خود مراجعه نمائيد . اعلب سرطانهای مثانه که به اين طريق شناسائی ميشوند از نوع سطحی بوده که قابليت درمان بسيار خوبی دارند . نظير سرطانهای ديگر ، هرچه اين تومور زودتر مورد شناسائی قرار گيرد ، شانس درمان آن بالاتر است . اهميت اجرای تست مربوطه که سيتولوژی ادرار ناميده ميشود ، زمانی مطرح است که هنوز هيچگونه علائم بالينی دال بر وجود سرطان مثانه توسط پزشک مشاهده نشده است .