◄پيشگيری سرطان گردن رحم - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄پيشگيری سرطان گردن رحم - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيشگيری سرطان گردن رحم

طبق آمار موجود سالانه حدود 1.500.000 زن در قاره آسيا در گير سرطان گردن رحم هستند. بيشترين موارد ابتلاء در زنان زير 50 سال رخ ميدهد . اين سرطان بسيار آهسته ودر طول چندين سال پيشرفت ميکند . بهمين جهت ميتوان گفت که فرصت کافی برای تشخيص و درمان آن وجود دارد . تست پاپ اسمير (Pap smear) ساده ترين روش برای تشخيص اين سرطان محسوب ميشود . برای اين منظور سلولهای پشت گردن رحم را جمع آوری و مورد آزمايش قرار ميدهند . طبق نظر پزشک اين تست ساليانه يکبار انجام ميشود .

علت سرطان گردن رحم در اغلب موارد يک عفونت ويروسی است . بهمين جهت بهتر است که تست پاپ اسمير و تشخيص ويروسهای مذبور (human papilloma viruses = HPV) بهمراه هم صورت گيرند . از طرف ديگر بايد توجه داشت که تست HPV ، تست تشخيص سرطان گردن رحم محسوب نميشود ، بلکه تنها نشانگر وجود يک ريسک است که بايد پی گيری شود . جهت کسب اطلاعات بيشتر به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد .