◄پيشگيری سکته قلبی و سکته مغزی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄پيشگيری سکته قلبی و سکته مغزی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيشگيری سکته قلبی و سکته مغزی

در اروپا از هر پنج نفر يک نفر بعلت سکته قلبی فوت ميکند . در اين رابطه تعداد زنان بيشتر از مردان است . از علل اين بيماری ميتوان التهاب پنهان عروق کرونر در اثر بيماريهای عفونی و همچنين ضخيم شدن ديواره ماهيچه قلب بعلل ژنتيکی اشاره کرد. مصرف دخانيات، بالا بودن فشار خون، اضافه وزن ، تغذيه نامناسب، ديابت و بالا بودن چربی خون از ديگر فاکتورهای ريسک محسوب ميشوند .

ريسک فردی سکته قلبی و سکته مغزی در چه حدود است ؟

ريسک سکته قلبی ، چنانچه يکی از والدين دچار اين عارضه شده باشد ، شديدا افزايش پيدا ميکند . در صورت وجود چندين فاکتور ريسک ، امکان سکته قلبی به 1:50 و بيشتر افزايش پيدا ميکند . قابل توجه است که با افزايش سن نميتوان مطمئن بود که انسان جزو آن 50 نفری باشد که دچار سکته قلبی نميشوند .

ريسک فردی سکته فلبی/سکته مغزی را ميتوان بکمک چک آپ (check up) مخصوص که در آن کليه پارامترهای دخالت کننده در بيماريهای قلبی- عروقی آزمايش ميشوند ( نظير چربيهای خون، قند خون و پروتئينهای خاص که در رابطه با التهابهای گوناگون بمقدار زياد توليدشده و يا در ترانسپورت چربيهای خون نقش بسزائی دارند) ، تخمين زد .

جهت انجام چک آپ و پيش گيری از سکته قلبی/سکته مغزی به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه فرمائيد.