◄پيشگيری پوکی استخوان (Osteoporosis) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄پيشگيری پوکی استخوان (Osteoporosis) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيشگيری پوکی استخوان (Osteoporosis)

تراکم استخوان وابسته به فاکتورهای بسياری ميباشد . از جمله ميتوان به فاکتورهای ژنتيکی ، جنس و هورمونها اشاره کرد . خانمها در سنين قبل از يائسگی با توجه به بالا بودن ميزان هورمون استروژن در قبال پوکی استخوان محافظت ميشوند . پس از شروع دوران يائسگی ريسک ابتلاء به پوکی استخوان افزايش پيدا ميکند . از طرف ديگر داروهای مختلف نظير کورتيزون ، در صورت مصرف مستمر، ممکن است که سبب کاهش تراکم استخوان شوند . همچنين برخی از بيماريها همچون بيماريهای کليه ، قلب ، کبد ، معده و روده در بسياری از موارد سبب کم شدن تراکم استخوان ميشوند .

پوکی استخوان بسيار آرام و بتدريج صورت گرفته ومتاسفانه زمانی تشخيص داده ميشود که آسيب های فراوانی را بوجود آورده است .

سوخت و ساز و دگرگونی استخوان (metabolism) قابل اندازگيری است .

تصور کنيد که در محلی يک ساختمان ساخته و يا تخريب شود که در هر دوحالت سبب توليد مقداری زباله ميشود . چنين وضعيتی در رابطه با سيستم اسکلت بدن انسان نيز وجود دارد . بعبارت ديگر هر دو مکانيسم يعنی ساختمان و تخريب استخوان با توليد ترکيبات مخصوص سوخت و ساز توام هستند که وارد جريان خون ميشوند . اين ترکيبات را ميتوان در آزمايشگاه با اطمينان قابل توجه اندازگيری کرد . بکمک اين آزمايش پزشک ميتواند سرعت تخريب استخوان را مورد بررسی قرار دهد. اين مسئله از اهميت خاصی برخوردار است ، زيرا ريسک پوکی استخوان در آينده وابسته به تراکم فعلی استخوان و يا ساخت و تخريب فعلی آن دارد . بر خلاف اندازگيری تراکم استخوان ، اين انديکاتورها بمنظور تشخيص پوکی استخوان انجام نميشوند ، بلکه اطلاعات مهمی را در رابطه با بالانس يا تراز متابوليسم استخوان در اختيار قرار ميدهد. بمنظور کسب اطلاعات بيشتر و پيشگيری از پوکی استخوان به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد .