◄پيش گيری از سرطان پروستات - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄پيش گيری از سرطان پروستات - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄پيش گيری از سرطان پروستات

آنتی ژن اختصاصی پروستات (Prostata specific antigen =PSA) يک ماده پروتئينی است که فقط در پروستات ساخته ميشود . PSA در مرحله بيرون دادن انزال ، جهت تسهيل حرکت به اسپرمها اضافه ميشود . مقدار اندکی از PSA وارد خون شده و در آنجا قابل اندازگيری است . مقدار توليد PSAدر سرطان پروستات بيشتر از حد طبيعی است و بنابراين ميتوان از آن بعنوان تومور مارکر استفاده کرد. بايد توجه داشت که بالا بودن ميزان PSA اجبارا بمعنی وجود سرطان پروستات نيست .

–         پيشنهاد ميشود که اولين اندازگيری PSA در حدود سن 40 سالگی انجام شود.

–         در موارديکه ميزان آن کمتر از 2 نانوگرم در ميلی ليتر است ، آزمايش بطور مرتب هر 2 سال يکبار تکرار شود .

–         چنانچه غلظت اوليه بالاتر از 2 نانوگرم در ميلی ليتر باشد ، تکرار آن هر سال يکبار صورت گيرد .

–         از افزايش ميزان PSA زمانی صحبت ميشود که غلظت آن 4 نانوگرم در ميلی ليتر ويا بيشتر باشد. در اين موارد بايد با توجه به فاکتورهای متعدد و اثر گذار ، به کنترل مرتب PSA مبادرت کرد .

–         نمونه برداری از بافت پروستات (biopsy) معمولا پس از کنترل موارد بالای 4 نانوگرم در ميلی ليتر انجام ميشود . لطفا توجه داشته باشيد که جواب يک تست مساوی با تشخيص نيست ، بلکه تنهايک نشانه محسوب ميشود .

جهت کسب اطلاعات بيشتر به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد.