◄چک آپ پايه (basic check up) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄چک آپ پايه (basic check up) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄چک آپ پايه (basic check up)

سلامتی انسان وابسته به فاکتورهای شخصی و همچنين محيط زيست است. جهت پيش گيری لازم است که آزمايشهای مربوطه بطور مرتب در فواصل زمانی خاص انجام شوند . پايدار ساختن سلامت ، جلوگيری از بيماری و يا شناسائی بموقع آن از وظايف پزشک معالج محسوب ميشود ، آزمايشگاه در اينمورد نقش پشتيبان را ايفا مينمايد . بکمک تعداد قابل توجهی از روشهای آناليز جديد ، اختصاصی ودقيق ميتوان وضعيت سلامتی شما را مورد بررسی فراگير قرار داد .

نتايج آناليز در رابطه با متابوليسم آهن و چربيها ، کبد ، کليه ها و ارگانهای ديگر اطلاعات زودهنگام و مهمی را در رابطه با اختلالات احتمالی در اختيار پزشک قرار ميدهند . چک آپ يايه بايد بطور مرتب انجام شود . لطفا در اين باره با پزشک مورد اعتماد خود صحبت نمائيد .