◄ وضعيت ايمنی بدن (Immune status) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄ وضعيت ايمنی بدن (Immune status) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄ وضعيت ايمنی بدن (Immune status)

وضعيت ايمنی بدن شما چگونه است؟

مسلما انسان همواره در شرايط تندرستی کامل قرار ندارد .بعنوان مثال استرس در کار روزانه ، برخورد با شريک زندگی ، نداشتن حرکت کافی وغيره سبب ميشوند که قدرت دافعه بدن انسان گهگاه کاهش پيدا کند . وليکن اين گونه تغيير در سيستم ايمنی بدن معمولا از اهميت آنچنانی برخوردار نبوده و قابل برگشت است .

اما چنانچه هر ويروس و يا هر باکتری بطور آسان بدن شمار را در گير ميسازند ، در آن صورت بايد آنرا بعنوان يک هشدار تلقی کرد و توجه نمود که بدن ما با يک مسئله در گير است .

آيا بدن شما با کمبود ويتامين ها و يا عناصر کمياب (trace elements) مواجه است ؟

وضعيت سيستم ايمنی بدن شما چگونه است؟ در مقابل کدام فشار و يا استرس بدن شما “اعتصاب ” ميکند و علائم هشدار دهنده را ظاهر ميسازد ؟ آيا فقط کمبود يک ويتامين و يا يکی از عناصر کمياب مطرح است؟

انجام آزمايش خون تحت عنوان وضعيت ايمنی بدن (Immune status) با در نظر گرفتن عموم پارامترهائيکه وابسته به سيستم دفاعی بدن ميباشند مشخص ميکند که علت عفونتهای مکرر ويرروسی و باکتريائی کدام است.

برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک معالج خود مراجعه نمائيد .