◄ پيش گيری قبل از سفر - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄ پيش گيری قبل از سفر - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄ پيش گيری قبل از سفر

در سفر به مناطق ناشناخته ، خصوصا سفر های دور خارج از کشور ، ممکن است که بدن خود را با ميکرواورگانيسمهای خاص مواجه سازيم که تا بحال با آنها تماس نداشته است . وضعيت اپيدمی يا همه گيری در جهان مرتب در حال تغيير است از اين جهت بهتر است که برای آسودگی خاطر اطلاعات لازم را در اين باره کسب نمود . در اين رابطه بايد به سه سئوال زير توجه کرد :

1-    چه خطراتی ممکن است در آن منطقه سلامت شما را تهديد کند؟

2-    آيا برای ورود به منطقه مورد نظر واکسيناسيونهای خاصی مورد نياز است؟

3-    در صورت لازم بودن واکسيناسيون ، چه موقع بايد به انجام آن مبادرت ورزيد تا ايمنی مورد نظر بموقع اثر گذار باشد . اصولا بايد گفت که حد اقل سه واکسيناسيون کزاز (Tetanus) ، ديفتری (Diphteria) وفلج کودکان (Poliomyelitis) بهر حال و برای داخل کشور نيز لازم است.

برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد .