PLA2R یک مارکر سرولوژیکی در تشخیص Primary membranous glomerulonephritis - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  PLA2R یک مارکر سرولوژیکی در تشخیص Primary membranous glomerulonephritis - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

PLA2R یک مارکر سرولوژیکی در تشخیص Primary membranous glomerulonephritis

M-Type Phospholipase A2 Receptor درسطح پودوسیستهای گلومرولی(glomerular podocytes) بیان میشوند.واکنش اتو آنتی بادیها با این آنتی ژن سبب بروز التهاب وآسیب درپودوسیتها وbasement membrane میگردد .آسیب مامبران بازال در حدی است که ورود پروتئین به ادرار (Proteinuria)را در پی دارد.اندازگیری Anti-PLA2R درسرم ، با توجه به حساسیت (sensitivity) و ویژگی (specificity)بالا، مارکر بسیار خوبی در تشخیص نوع ایدیوپاتیک گلومرولونفریت مامبرانوز از ثانویه محسوب میشود ، بطوریکه این آنتی بادی در ۷۰ تا ۸۰ در صد ازبیماران مبتلا بهpMGN (Primary membranous glomerulonephritis) قابل تشخیص است . این در حالیست که نتیجه تست آنتی بادی مذکور، بعنوان مثال ، درگلومرولونفریت های ناشی ازلوپوس منفی است .

میزان Anti-PLA2R یا تیتر آنتی بادی دارای ارزش پیشگویانه در موارد زیر است :

  • تیتر آنتی بادی با شدت بیماری در ارتباط است .
  • مانیتورکردن درمان . پس از درمان ایمونوسوپرسیو(Immunosuppressive therapy)و قبل از بهبود پروتئین اوری ، میزان آنتی بادی کاهش پیدا میکند . افزایش تیتر آنتی بادی با عود بیماری همراه است .
  • ارزیابی ریسک عود بیماری . از تیتر آنتی بادی میتوان برای ارزیابی لزوم درمان ایمونوسوپرسیو (Immunosuppressive therapy) استفاده کرد . بعبارت دیگر ریسک عود بیماری پس از پیوند کلیه،در صورت ظهور آنتی بادی با تیتر بالا،زیاد است .