ويتامين D جهت پيش گيری از سرطان پروستات و بهبود پيش آگهی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ويتامين D جهت پيش گيری از سرطان پروستات و بهبود پيش آگهی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

ويتامين D جهت پيش گيری از سرطان پروستات و بهبود پيش آگهی

نتايج پژوهشهای متعدد در سالهای اخير مؤيد آنست که ويتامين D بميزان مناسب تمايز سلولی (cell differentiation) را بهبود مي بخشد . ظهور سرطانهای مختلف در افراديکه باندازه کافی از ويتامين D استفاده ميکنند نادر تر است و يا حد اقل ديرتر بوقوع ميپيوندد.

در يک مقاله علمی که در مجله  Luscombe, 2001) lancet)   به چاپ رسيده چنين آمده است:

مردانی که باندازه کافی در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار دارند بطور متوسط در سن 72,1 سال به سرطان پروستات دچار شده و در مقابل گروهی که باندازه کافی از اشعه ماوراء بنفش استفاده نميکنند بطور متوسط در سن 67,7 سال به اين سرطان گرفتار ميشوند.

در اثر اشعه ماوراء بنفش ميزان ويتامين D در سرم افزايش پيدا ميکند که بعنوان 25OH Vitamin D قابل اندازگيری است. از آمارهای گرفته شده چنين بر می آيد که.بخصوص در ماههای زمستان( و در پاره ای ازموارد نيز در تابستان) ميزان ويتامين D در بسياری از افراد سنين بالاتر از 50 سالگی به حد اقل ارزش نرمال يعنی 20µg/L نمی رسد. بعبارت ديگر سطح اين ويتامين تکافوی احتياج بدن را نميکند.

در رابطه با اين مسئله نتايج پژوهشی ديگر در مجله Grant 2002) Cancer) درج شده است. از اين مقاله چنين بر می آيد که سرطان پروستات با ميزان اشعه ماوراء بنفش نسبت معکوس دارد

( کارسينوم بيشتر در برابر اشعه ماوراء کمتر). طبق مقاله ديگری که در سال 2004 به چاپ رسيده است، استفاده بهينه از ويتامين D پيش آگهی سرطان پروستات و سرطانهای ديگر ( سرطان سينه و کولون) را بهبود ميبخشد (Robsahm) .

توصيه ما در رابطه با تشخيص و درمان:

بمنظور جلوگيری از کارسينوم پروستات توصيه ميشود که دو بار در سال يعنی يکبار در تابستان و يکبار در زمستان ميزان 25OH Vitamin D در سرم اندازگيری شود. در صورتيکه سطح اين ويتامين کمتر از 20µg/L باشد درمان با ويتامين D لازم خواهد بود: طول زمان درمان وابسته به غلظت ويتامين D است که ممکن است منحصر به فصلهای پائيز و زمستان بوده و يا در تمام طول سال لازم باشد.

در ضمن اندازگيری 25OH Vitamin D و در صورت لزوم درمان کمبود آن در عموم بيماران مبتلا به سرطان پروستات اهميتی خاص دارد. غلظت مطلوب ويتامين D در اين بيماران بين 30 تا 40 ميکروگرم در ليتر است که در آن تمايز سلولی به حد قابل قبول ميرسد (Holick)

مراجع:

  1. Grant WB. Cancer 2002; 94: 1867-75
  2. Holick MF. Seminars in Dialysis 2005;18:266-75
  3. Lucombe CJ et al., Lancet 2001; 358:641-2
  4. Robsahm TE et al.,Cancer causes and Control 2004; 15: 149-58
  5. Vieth R.   www medicalnewstoday.com/newssearch.php?newsid=16715
  6. Gewählte Themen Labor Limbach 2011/2012
  7. Labor und Diagnose , Lothar Thomas 2008