NMP22 يک تومورمارکر بسيار حساس و اختصاصی در تشخيص زود هنگام سرطان مثانه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  NMP22 يک تومورمارکر بسيار حساس و اختصاصی در تشخيص زود هنگام سرطان مثانه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

NMP22 يک تومورمارکر بسيار حساس و اختصاصی در تشخيص زود هنگام سرطان مثانه

NMP22 يک تومورمارکر بسيار حساس و اختصاصی در تشخيص زود هنگام سرطان مثانه

NMP22   يک پروتئين هسته سلولی است که توسط سلولهای سرطانی نيز توليد ميشود . ميزان توليد اين پروتئين در سلولهای سرطانی مجاری ادرار 10 برابر بالاتر از سلولهای سالم است . پس از مردن سلولها ، بخشی از NMP بصورت محلول وارد ادرار شده و قابل اندازگيری ميباشد .

حساسیت این تست در مورد سرطانهای invasive تا 90% و سرطانهای insitu حدود 75% و در مجموع اختصاصیت آن بین 74% تا 90% است

در مقایسه با سیتولوژی ادرار در موارد سرطان invasive هر دو متد حساسیت حدود 83% دارند اما

در مورد سرطانهای Tcc با 1 grade حساسیت NMP22 حدود 61% و سیتولوژی فقط 17% میباشد. و رویهمرفته حساسیت تست NMP22 بیشتر از سیتولوژی ادرار است .