procalcitonin - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  procalcitonin - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

procalcitonin

پرو کالسی تونین (Procalcitonin)

پرو کالسی تونین (PCT) پیش ماده هورمون کالسی تونین است که در سلولهای C غده تیروئید تولید می شود. این هورمون تحت شرایط خاص، نظیر عفونت های باکتریائی و عمل جراحی ، در سلولهای کبد و سلولهای چربی نیز تولید می شود. بهمین جهت می توان از تست پرو کالسی تونین جهت تشخیص عفونتهای سخت باکتریائی و سپسی و جلوگیری از هدر رفتن وقت درمان استفاده کرد.

کاربرد :

  • تشخیص سپسی
  • عفونت های دستگاه تنفس
  • کنترل درمان عفونت های باکتریائی